«ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ Α.Ε.»

ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36018/01/Β/96/291

ΑΡ. ΓΕΜΗ 123741001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ ΑΕ υπό την επωνυμία ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα την Αθήνα.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΜΠΕΙΑ ΟΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καλούνται οι μέτοχοι αυτής, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει στα επί της οδού Μαραθωνομάχων 32 Αθήνα, γραφεία της, την 30ην Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/19 έως 31/12/19 και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 01/01/19 έως 31/12/19 μετά της επ’ αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την εν γένει διαχείριση,κατά την εταιρική χρήση 01/01/19 έως 31/12/19.

Γ. Επικύρωση όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Δ.Σ. κατά τη διαχειριστική περίοδο από 01/01/19 έως 31/12/19.

Δ. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την Τ.Γ.Σ των μετόχων.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Δια την εταιρεία                                                         Αθήνα 1 Ιουνίου 2020
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/σα Σύμβ.                            ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ